ÚVOD A OKOLIE
AKTUALITY
SLUŽBY
FOTOGALÉRIA
KONTAKT
MIESTNÁ SPRÁVA
SAMOSPRÁVA
VZN
Tlačiva na stiahnutie
Zápisnice
Ochrana osobných údajov
VEREJNÉ SÚŤAŽE
VEREJNÝ REGISTER
ÚRADNÁ TABUĽA
Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica
Zvýšenie turistickej atraktivity obcí Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného ruchu.
Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16
Sprístupnenie kultúrnych a prírodných zaujímavostí pohraničia prostredníctvom bezdrôtového online prenosu obrazového záznamu v rámci projektu Digitálny náhľad miest so zvláštnou kultúrnou a prírodnou hodnotou v obci Szczawnica a Lesnica
Zvýšenie bezpečnosti v obci Lesnica
Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca
Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica.

 

 

 

 

Názov projektu:
„Zvýšenie bezpečnosti v obci Lesnica“
Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Opatrenie: č. 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie: č. 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozšírenia miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry
Číslo výzvy: 22/PRV/2017
Kód projektu: 074PO220369
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk/
Trvanie projektu: 2019
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom predkladaného projektu „Zvýšenie bezpečnosti v obci Lesnica“ je
zlepšenie miestnych základných služieb v obci Lesnica prostredníctvom nákupu malého technického
zariadenia, ktoré svojou činnosťou zabezpečí zvýšenie bezpečnosti pohybu jej obyvateľov, či
návštevníkov PIENAPU a údržbu verejnej zelene a verejných plôch v obci Lesnica.
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 78 294,00 EUR.
Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 78 294,00 EUR.
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Európa investuje do vidieckych oblastí.

Stránku vytvorila a spravuje EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o..